Praat mar frysk campagne mei us wol suksesfol
Een lijst van enkele zeer opmerkelijke en gedenkwaardige historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Friesland op het gebied van sport, cultuur en politiek.

Yn list fan opmerklike en memorabele histoaryske dinge en sport foarfalle út de politieke skiednis fan praat boppe better frysk in Fryslân.

Nr.1 Een wei in Friesland

Het Fries zal nooit écht verdwijnen:
'us museum' It Frysk Letterkundich Dokumentaesjesintrum
In it 'bordeel' van Mata Hari:
'us hoerke' die spioneren ging in Parijs
In google translate is it ek Frys:
'us campagne' troch wol suksesfol.

                          

                        Winnaar Elfstedentocht

2 jan. 1909
Minne Hoekstra
13u 50m
7 feb. 1912
Coen de Koning
11u 40m
27 jan. 1917
Coen de Koning
9u 53m
12 feb. 1929
Karst Leemburg
11u 09m
16 dec. 1933
Abe de Vries en Sipke Castelein
9u 05m
30 jan. 1940
Piet Keizer, Cor Jongert, Auke Adema, Dirk van der Duim en Sjouke Westra
11u 30m
6 feb. 1941
Auke Adema
9u 19m
22 jan. 1942
Sietse de Groot
8u 44m
8 feb. 1947
Jan van der Hoorn
10u 51m
3 feb. 1954
Jeen van den Berg
7u 35m
14 feb. 1956
Jeen Nauta, Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Maus Wijnhout, Anton Verhoeven, Jeen van den Berg 2e
**winnaars 11e Elfstedentocht gediskwalificeerd**
8u 46m
8u 54m
18 jan. 1963
Reinier Paping
10u 59m
21 feb. 1985
Evert van Benthem
6u 45m
26 feb. 1986
Evert van Benthem
6u 55m
4 jan. 1997
Henk Angenent
6u 49mEngels    Fries    Nederlands    Duits
cheese    tsiis         kaas          Käse
 church   tsjerke     kerk        Kirche
have    hawwe     hebben     haben


Trochloftich folk: 150 jaar PTT Post

                                            

                                             Commissaris van Friesland

                                             1814-1826    Idsert van Humalda
                                             1826-1840    Jan van Zuylen van Nijevelt
                                             1840-1848    Maurits van Sytzama
                                             1848-1878    Jan van Panhuys
                                             1878-1909    Binnert van Harinxma thoe Slooten
                                             1909-1945    Pieter van Harinxma thoe Slooten
                                             1945-1945    Antoni Haan (waarnimmend)
                                             1945-1970    Harry Linthorst Homan
                                             1970-1982    Hedzer Rijpstra
                                             1982-1994    Hans Wiegel
                                             1994-1998    Loek Hermans
                                             1999-2008    Ed Nijpels
                                             2008-2016    John Jorritsma
                                             2016-heden  Joan Leemhuis-Stout (waarnimmend)
Nr.2 Romeins schrijfbretje van Tolsum
Nr. 23 Ath oer Alinda BoekKanon van Friesland

1 De ko De komst fan boeren en kij Om-ende-by 3400 foar Kristus 
De Hludana-stien en It Schrijfbretje (zie afbeelding)Yn kontakt mei de Romeinen 12 foar Kristus oant 400
3HegebeintumFryslân yn terpetiid Om-ende-by 600 foar Kristus oant 1000 nei Kristus
4Skippers en keapljuDe bloeitiid fan de hannel 450-1200
5Redbad en BonifatiusIn heidenske kening en in kristlike martler689-754
6Fryslân as kleasterlânDe gloarje fan de kleasters1100-1580
7De Fryske frijheidLeaver dea as slaaf1250-1498
8It Aldfryske rjochtFan Lex Frisionum oant Alde Druk800-1504
9Edzard SirksenaBouwer fan in Fryske steat1462-1528
10Grutte PierFrijheidsheld of barbaarOm-ende-by 1480-1520
11De Aytta’sFriezen yn foarstetsjinst1499-1577
12Menno SimonsDe doperske reformaasje yn Fryslân1496-1561
13WetterSwiet en sâlt, freon en fijân600 foar Kristus – no
14De kalkulearjende boer It rekkenboek fan Rienck Hemmema1569-1573
15De Universiteit fan FrjentsjerTransformatorhúske fan leardens1595-1843
16Gysbert JapixSljocht en rjocht1603-1666
17Anna Maria van SchurmanLeard en leauwend1607-1678
18Sikko fan GoslingaEalman, regint, diplomaat1661-1731
19Maria LouiseDe Nassaus yn Fryslân1688-1765
20Eise EisingaWenje yn in planetarium1744-1828
21Fan republyk neiienheidssteatEardere frije Friezen1780-1813
22Joast Hiddes Halbertsma'Mister Fryslân'1789-1869
23It Oera Linda Boek (zie afbeelding)It mystifisearre Fryslân1867
24Domela en Piter JellesEarmoede en garisma1880-1900
25Lân fan dream en winskenEmigraasje nei de Feriene Steaten1845-1914
26Margaretha Geertruida ZelleMata Hari1876-1917
27It gouden earizerMateriële kultuer en Fryske identiteit1840-1900
28BûterDe Fryske AEX-yndeks0-no
29Douwe KalmaFryslân en de wrâld1896-1953
30De OfslútdykFryslân ferbûn mei Hollân1932
31Titus BrandsmaIn roomske Fries1881-1942
32MolkstakingStaken wie noch nea sa gefaarlik1943
33Abe LenstraIn Fryske sportheld1920-1985
34KneppelfreedTaalstriid mei wapenstôk en wetterkanon1951
35De AlvestêdetochtKarnaval op it iis1909-1997
36Hendrik AlgraDe emansipaasje fan 'de kleine luyden'1920-1950
37Toerisme op it WaadUtwaaie op in eilân1800-no
38De ruilferkavelingDe ynfloed fan in Frysk foarbylddoarpTwadde helte 20ste ieu
39YndustrialisaasjeSwiertepunt ferskoot nei de Wâlden1949
40Gerrit BennerIn Ljouwerter skilder en syn Fryske lânskip1897-1981
41It FryskIt ferhaal fan in taalSirka 600 nei Kristus - noKronieken van Friesland

 • Austriacorum, Hollandiae Zelandiaeque comitum, Frisiae dominorum, acta praecipua, ex P. Cornelissonii Bockenbergii Annalibus, ab ipso collecta". Kroniek van de graven van Holland, Zeeland en West-Friesland; 1482-1570 / 74 J 30. door Pieter Cornelisz Bockenberg; Johan van Oldenbarnevelt; P Boudewijnsz van der Aa; Pieter van der Aa; Adriaan van Boscheiden; Jacob Marcus; Varlet.; Petrus van Musschenbroek; Aa, J. van der (auctie, 1735); Luchtmans, S. (auctie, 1740); Schouten, S. en P. (auctie, 1750); Luchtmans, S. en L. (auctie, 1826); Aa, P. van der (auctie, 1729)
 • Uit de chronijken Worperii van Renismageest, prioris in Thabor door Worp van Thabor [ca. 1500]
 • Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant beghinnende van Adams tiden tot die geboerte ons Heren Ihesum voertgaende tot den iare M. CCCCC. ende Xvii. : met den rechten oerspronc hoe Hollandt eerst begrepen ende bewoent is gheweest vanden Troyanen, ende is inhoudende van die hertogen van Beyeren, Henegouwen ende Bourgongen ... : met die cronike der Biscoppen van Utrecht seer suuerlic geextendeert ende int lang verhaelt. door Cornelius Aurelius; Lucas, van Leyden; Jan Seversz; Jacob Cornelisz. Uitgever: Voleynt tot Leyden : Bi mi Ian Seuersz., [1517]
 • Cronicorum Phrisiae (lib. 1-3)..."; tot 1396 door Worp van Thabor; Frederik Westphalen; Adriaan Westphalen [1555]
 • Cronijcke ende waerachtighe beschrijvinge van Vrijeslandt, eerst door Occam Scharlensem seer vlijtelijck bij een geteijkent, ende andermaell dorch Johannem Vlijterp weeder vernijeuut ende verbetert Als nu oock van gelijcken dardemaell door Andream Cornel. Stavriensem seer neerstelijck ende getrouuelijck geschijedt is ..." / 132 B 6. door Ocko van Scharl; Johannes Vlieterp; Andreas Cornelis van Staveren; Jarich Douwes van Ferwerd; W A Pieterson. [1580]
 • Chronique, ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant, beginnende vanden jaere nae des werelts scheppinghe 3635 ende loopende tot ... 1622 : met schoone figuyren ende een landts ende steed caerten verciert door Pier Winsemius [1622]
 • D' oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht [1636]. door W van Gouthoeven [1636]
 • Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt. door Johan Veldenaer; Marcus Zuerius Boxhorn [1650] Historiografische teksten over Friesland en Groningen. 74 J 41-42 [1693] door Worp van Thabor; Kempo van Martena; Antonius Matthaeus; Honkoop, A. en J. (auctie, 1781)
 • Kroniek van Holland, Zeeland en Friesland; -1522 / 74 J 46-49 [1702] door Henricus Goude; Antonius Matthaeus; Honkoop, A. en J. (auctie, 1781)
 • Chronyck Oft Historie Van Oost-Frieslant door Eggeric Beninga; Menso Alting; Antonius Matthaeus [1706] Kronijk van Friesland door Worp van Thabor [ca. 1710]
 • Annales Frisiae ab Ernesto Friderico à Wicht congesti ad annum Christi 1602, qui ipsi fatalis fuit, perducti. door Ernestus Fridericus à Wicht [1725]
 • Vaderlandsche chronyk; of Jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren, Daniel van Alphen. [1784]
 • Gouds kroniekje. Kroniek van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht; tot 1437 (onvolledig) 71 J 41. door Joost Romswinckel; Daniel van Alphen; Delfos, P. en P.H. Trap (auctie, 1798)
 • Kroniek van Friesland (boek IV-V) / 133 C 3. door Worp van Thabor; Muller, F. (auctie, 1897)